Informații privind condițiile dreptului de retragere


 1. REZUMAT AL DREPTULUI DE RETRAGERE

  1. Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract fără a indica niciun motiv în termen de 14 zile.
  2. Dreptul de retragere poate fi exercitat numai de o persoană fizică, cu excepția anumitor categorii de produse (a se vedea paragraful următor - de exemplu, produse realizate la comandă).
  3. Perioada de retragere expiră în termen de 14 zile de la data la care Cumpărătorul sau un terț indicat de Cumpărător, altul decât transportatorul, preia bunul.
  4. În cazul în care Cumpărătorul dorește să își exercite dreptul de retragere, acesta trebuie să transmită Vânzătorului o declarație clară privind intenția sa de retragere.
  5. Cumpărătorul își exercită dreptul de retragere în termen dacă trimite notificarea de retragere înainte de expirarea termenului specificat mai sus.
  1. Cumpărătorul nu poate exercita dreptul de retragere n cazurile prevăzute la art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, în special:
   1. în cazul unui produs care nu este prefabricat, care a fost confecționat după specificațiile Cumpărătorului sau în cazul unui produs care este personalizat în mod clar (de exemplu, produse personalizate, alte produse inscripționate, gravare etc.);
   2. în ceea ce privește produsele perisabile sau produsele care își păstrează calitatea pentru o perioadă scurtă de timp;
   3. pentru produsele sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;
   4. produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
   5. furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
   6. contractele de furnizare de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă executarea a început şi, în cazul în care contractul dă naştere unei obligaţii de plată pentru consumator, în condiţiile în care:
  2. consumatorul şi-a dat acordul prealabil expres pentru începerea executării în cursul perioadei de retragere;
  3. consumatorul a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul de retragere în consecinţă; și
  4. Vânzătorul a furnizat confirmarea încheierii contractului, în conformitate cu art. 7 alin. (2) sau cu art. 8 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
  5. Dreptul de retragere conform Ordonanței de urgență nr. 34/2014 este disponibil numai consumatorilor
  6. Potrivit articolului 2 alineatul (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare, consumatorul este o persoană fizică, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale.
  7. Prin urmare, persoanele juridice (de exemplu, societăți, asociații și sindicate) și persoanele fizice autorizate nu au dreptul de retragere, ci doar persoanele fizice.
 2. DREPTUL DE RETRAGERE - DECLARAȚIE

  1. Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din acest contract în termen de 14 zile fără a indica niciun motiv. La fel, în cazul unui contract de prestare de servicii, odată cu începerea executării contractului, cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract fără a indica vreun motiv în termen de 14 zile.
  2. Perioada de retragere expiră la 14 zile de la data la care bunurile sunt preluate de către cumpărător sau de către un terț indicat de către cumpărător, altul decât transportatorul.
  3. În cazul în care Cumpărătorul dorește să își exercite dreptul de retragere, acesta trebuie să trimită o declarație clară a intenției sale de retragere (de exemplu prin poștă sau email) către Vânzător, ale cărui date de contact sunt prevăzute în e-mailul de confirmare.
  4. De asemenea, se poate utiliza modelul de formular de retragere atașat în acest scop.
  5. Cumpărătorul își va exercita dreptul de retragere în termen dacă trimite declarația de retragere înainte de expirarea termenului indicat mai sus.
  6. Cumpărătorul (consumatorul) va rambursa profesionistului costurile rezonabile, după cum urmează:
   1. Consumatorul suportă costul direct de returnare a Produsului;
   2. în cazul în care consumatorul a ales o metodă de livrare a Produsului, alta decât metoda standard de livrare pusă la dispoziție de către Vânzătorul respectiv, Vânzătorul nu este obligat să ramburseze consumatorului costurile suplimentare suportate de acesta.

   3. După vânzare, cumpărătorul va desfășura în primă fază concilierea cu vânzătorul (inclusiv soluționarea situațiilor problematice). În cazul în care cumpărătorul și vânzătorul nu pot ajunge la un acord, Artynos Artisanat S.R.L. va acționa ca un facilitator de mediere.
    Părțile trebuie să facă o astfel de solicitare în formularul de contact corespunzător. Dacă Artynos Artisanat S.R.L. are o procedură sau un proces comercial dezvoltat special pentru astfel de cazuri și accesibil părților, procedura va fi inițiată prin această interfață.
 3. Efectele legale ale retragerii/anulării

  1. În cazul în care Cumpărătorul se retrage din acest contract, Vânzătorul va rambursa toată suma plătită de cumpărător, inclusiv costurile de transport (excluzând orice costuri suplimentare suportate deoarece Cumpărătorul a ales o altă metodă de transport decât cea standard de livrare oferită de Vânzător), fără întârziere și cel mai târziu în termen de 14 zile de la primirea notificării de retragere a Cumpărătorului. Rambursările se vor face prin aceeași metodă de plată ca cea utilizată pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Cumpărătorul este de acord în mod expres cu o altă metodă de plată; nu vor fi suportate costuri suplimentare de către Cumpărător ca urmare a acestei metode de rambursare. În cazul în care Vânzătorul s-a oferit să recupereze el însuși produsele, rambursările pot fi reținute de către Vânzător până când bunurile sunt returnate sau până când Cumpărătorul furnizează dovada concludentă că le-a returnat, oricare dintre acestea survine mai devreme.
  2. Cumpărătorul trebuie să returneze sau să predea bunurile Vânzătorului fără întârzieri nejustificate și cel târziu în termen de 14 zile de la data notificării de retragere. Termenul se consideră a fi respectat dacă bunurile sunt expediate înainte de expirarea termenului de 14 zile.
  3. Costul direct al returnării produsului va fi suportat de Cumpărător.
  4. Vânzătorul/Prestatorul pot cere despăgubiri pentru orice daune suportate rezultând din utilizarea necorespunzătoare a bunurilor.
  5. În cazul unui contract de furnizare a unui serviciu, dacă Cumpărătorul a solicitat ca prestarea serviciului să înceapă în perioada în care beneficiază de dreptul de retragere, în cazul retragerii, Cumpărătorul va fi obligat să ramburseze suma datorată pentru serviciul prestat pro rata până la data încetării contractului.
   De asemenea, Vânzătorul va rambursa acea parte din contraprestația furnizată de Cumpărător care depășește contraprestația pentru serviciul prestat de Vânzător.
  6. Limba contractului dintre părți este limba română.
  7. Contractul dintre părțile aflate la distanță se încheie în formă electronică.
  8. În cazul unor litigii cu consumatorii în care părțile nu găsesc o soluție, consumatorul poate iniția procedura de soluționare alternativă a litigiilor după cum urmează:
  9. prin depunerea unei reclamații la Direcția de Soluționare Alternativă a Litigiilor din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (https://anpc.ro/formular-sal-anpc);
  10. prin inițierea soluționării litigiului prin intermediul forumului UE de soluționare a litigiilor online (http://ec.europa.eu/odr).
 4. FORMULAR MODEL RETRAGERE

  (completați și trimiteți doar dacă doriți să vă retrageți din contract)

  Destinatar: a se insera numele, adresa poștală și adresa de email a societății

  Subsemnatul/Subsemnații, declar/declarăm,
  că doresc/dorim să îmi/ne exercit/exercităm dreptul de retragere cu privire la contractul având ca obiect achiziționarea următorului/următoarelor
  bun/bunuri sau prestarea următorului/următoarelor serviciu/servicii:

  Data încheierii/acceptării contractului:
  Numele consumatorului/consumatorilor:
  Adresa consumatorului/consumatorilor:
  Semnătura consumatorului/consumatorilor: (numai în cazul declarațiilor tipărite pe hârtie)

  Data:

 5. INFORMAȚII PRIVIND GARANȚIA PENTRU CONFORMITATE

  1. Dreptul la garanție


   1. În ce cazuri își poate exercita Cumpărătorul dreptul la garanție?
    n plus, în cazul în care Vânzătorul sau producătorul a oferit o garanție comercială Cumpărătorului, așa cum se prevede în certificatul de garanție sau în publicitatea relevantă disponibilă la data sau anterior încheierii contractului, Cumpărătorul își poate exercita drepturile în condiţiile unei astfel de garanţii comerciale.
   2. Care sunt drepturile Cumpărătorului în ceea ce privește garanția?
   3. Cumpărătorul poate, la alegerea sa, să formuleze următoarele cereri:
    1. În caz de neconformitate, consumatorul are dreptul ca bunurile să fie aduse la conformitate, să primească o reducere proporțională a prețului sau să rezilieze contractul (cu excepția cazului în care neconformitatea este minoră), în condițiile stabilite în acest articol
    2. Acesta poate solicita repararea sau înlocuirea, cu excepția cazului în care remediul ales de Cumpărător este imposibil sau ar implica costuri suplimentare disproporționate pentru întreprindere în comparație cu alte remedii.
    3. Dacă nu a solicitat sau nu ar fi putut să solicite reparația sau înlocuirea, acesta poate solicita o reducere proporțională a prețului sau poate dispune repararea sau înlocuirea defectului de către un terț pe cheltuiala întreprinderii, ca ultim remediu. Dacă neconformitatea nu este minoră, acesta poate rezilia contractul.
    4. În cazul unui contract între un consumator și o întreprindere pentru vânzarea de bunuri mobile, furnizarea de conținut digital sau furnizarea de servicii digitale, cumpărătorul nu poate, în exercitarea drepturilor sale în temeiul garanției implicite, să remedieze lipsa de conformitate el însuși sau să dispună remedierea acesteia de către o altă persoană pe cheltuiala întreprinderii.
    5. Cumpărătorul își poate modifica opțiunea înlocuind unul dintre modurile de remediere meționate anterior cu altul, dar costul modificării este suportat de Cumpărător, cu excepția cazului în care modificarea a fost justificată.
   4. Care este termenul în care Cumpărătorul poate formula cererea privind garanția?
    Nu mai puteți solicita punerea în aplicare a garanției după expirarea unei perioade de doi ani de la data livrării produselor.
   5. Împotriva cui vă puteți exercita drepturile?
    Cumpărătorul își poate exercita dreptul la garanție împotriva Vânzătorului produsului respectiv.
    În cazul în care un producător oferă consumatorului o garanție comercială de durabilitate pentru o anumită perioadă de timp, vă puteți formula pretențiile împotriva producătorului pe întreaga perioadă a garanției comerciale de durabilitate pentru repararea sau înlocuirea bunurilor.
   6. Ce alte condiții trebuie respectate pentru asigurarea respectării drepturilor cumpărătoruluii?
    Orice neconformitate care este constatată în termen de un an de la data la care bunurile au fost livrate este prezumată a fi existat deja momentul livrării produselor, până la proba contrarie sau cu excepţia cazului în care această prezumţie este incompatibilă cu natura bunurilor sau cu natura neconformităţii.
    După depășirea termenului de un an de la data livrării produselor, Cumpărătorului îi revine sarcina de a dovedi că defectul descoperit de acesta exista la momentul livrării.